E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 ก.ค. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
ซื้อโคมไฟถนนส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Cell) ขนาด ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำป้ายโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุเพื่อเพาะชำกล้าไม้ สำหรับโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อท่อ PVC ขนาด ๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเรือนเพาะชำกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อตู้เหล็กสูง บานเลื่อนทึบและเก้าอี้ทำงานแบบพนักพิง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บานเลื่อนทึบ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 65
จ้างเหมาโครงการซ่อมและปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำระบบประปาหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 65
จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิ.ย. 65
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.186-08 สายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 13 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ประสบเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 65
ซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 65
จ้างเหมาลอกรางระบายน้ำและซ่อมฝารางระบายน้ำ บ้านบัว หมู่ที่ ๒ ตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร (น้ำท่วมขังในชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายอารมย์ บุญวิเศษ 1 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายยอดเพชร แก้วเพ็ชร 1 มิ.ย. 65
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นางสาวดวงดาว ใจภักดิ์ 1 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายวิชาญ ประเสริฐสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายชัยยันต์ พันทะนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายคุณากร ต้นสกุลรัตน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างป้ายตามโครงการจัดทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองแวง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 65
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กยษ ๓๓๖ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่วยกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เม.ย. 65