E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ฟุตวาล์วทองเหลือง) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
โครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ ๔ จากบ้านเลขที่ ๗๗ ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) 11 ม.ค. 65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ม.ค. 65
จ้างจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง ตามโครงการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
เช่าเต้นทื โต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุและอุบัติภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ฉุกเฉิน (EMS) หมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๘๐ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 64
ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 64
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๑๐ เดือน ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุป้องกันโควิด-19 ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างจ้างเหมาเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ย. 64
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุป้องกันโควิด-19 ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำป้าย เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุป้องกันโควิด-19 ตามโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 64
จ้างจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ รายการชุดตรวจโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ สำหรับระบบประปาหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC น้ำ) สำหรับระบบประปาหนองกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ สำหรับระบบประปาหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC น้ำ) สำหรับระบบประปาหนองกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ สำหรับระบบประปาหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC น้ำ) สำหรับระบบประปาหนองกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) รายนายวิชาญ ประเสริฐสุพรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) รายนายยอดเพชร แก้วเพ็ชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) รายนางสาวดวงดาว ใจภักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายอารมย์ บุญวิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) นายคุณากร ต้นสกุลรัตน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) รายนายชัยยันต์ พันทะนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน สายบ้านบัว หมู่ที่ 2 - บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง องค์การบริหารสวนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ย. 64
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างหมู่บ้านสายบ้านแวง หมู่ที่ 13 - บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 64