อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... วันที่ 30 มิ.ย. 65 (ดูู 2)

านมหกรรม "คนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณภาพชีวิตดี ประจำปี 2565"

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรม "คนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณภาพชีวิตดี ประจำปี 2565" ณ หองประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 2)

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... ... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 45)

กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทั้ง 3 แห่ง

17 พฤษภาคม 2565 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทั้ง 3 แห่ง... วันที่ 17 พ.ค. 65 (ดูู 71)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองแวง

นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองแวงและร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป... วันที่ 9 พ.ค. 65 (ดูู 28)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรบริเวณบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง

27 เมษายน 2565 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยนายวัน ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง,นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์ ผู้อำนวยกองการช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรบริเวณบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง... วันที่ 27 เม.ย. 65 (ดูู 31)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

21 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ทั้ง 15 หมู่บ้าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.... วันที่ 21 พ.ย. 64 (ดูู 43)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ

26 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ "หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด...... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 263)

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง...... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 465)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2564 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 418)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภฺมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง/สายคลอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภฺมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง/สายคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หนองสี่แจ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ธ.ค. 63 (ดูู 488)

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายบุญมี นิจการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพระบรมรูป ..... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 684)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยมีกิจกรรม ปลูกป่าแปลงสาธิตไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ บริเวณที่สาธารณะดงมะค่า บ้านจอมศรี ตำบลหนองแวง...... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 509)

โครงการฝึกอบรมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแวง

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการฝึกอบรมผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแวง ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 13 ส.ค. 63 (ดูู 761)

ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ... วันที่ 29 ก.ค. 63 (ดูู 237)

โครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรสานตะกร้าจากพลาสติก

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการฝึกอบรมฯ หลักสูตรสานตะกร้าจากพลาสติก ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 24 ก.ค. 63 (ดูู 251)

พ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 7.1.2 ร้อยเอ็ด ดำเนินการพ่นหมอกควันควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 466)

การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด  19 (COVID – 19)ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ... วันที่ 25 มิ.ย. 63 (ดูู 472)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองร้อยเอ็ด ดำเนินการโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 247)

การคัดแยกขยะ ณ ตลาดประชารัฐบ้านแวง

การคัดแยกขยะ ณ ตลาดประชารัฐบ้านแวง... วันที่ 29 พ.ค. 63 (ดูู 218)